top of page

วิธีชำระเงิน

ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี บริษัทอนันต์ พลาสติก พริ้นติ้งจำกัด
เลขที่บัญชี 037-3-510-296

- นโยบายความเป็นส่วนตัว -

เพราะเราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่ระรักษาข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น
- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน
- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของกระบวนการทางกฏหมาย
- บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน

เราอาจจะมีการส่งข่าวสารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลัง

หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ ANANPLASTICPRINTING@GMAIL.com

Skyscrapers
bottom of page